1
2
3

مسئول سازمان بسیج کارگری خراسان جنوبی به همراه ریاست شورای عالی قشر بسیج کارگری استان و تعدادی از اعضای شورا از خطوط تولید واحدهای افشرده و فراز...

روز دوشنبه مورخه 18/2/96، مسئول سازمان بسیج کارگری استان به اتفاق جمعی از اعضای شورای عالی با مدیر مجموعه تولیدی شمس منیزیم فردوس و نساجی فردوس در...

در ادامه حضور مسئول سازمان بسیج کارگری استان و هیئت همراه در شهرستان فردوس، عصر روز دوشنبه 18/2/96 مسئول سازمان بسیج کارگری استان و هیئت مذکور با...